得分

1 2 3 4
Mariya Shaybel 5 11 8 8
Viktoriya Zaytseva 11 6 11 11