I Love You (ILY) Esports I Love You (ILY) Esports   Nearbird (NBF) Esports
7 得分 3
射门
判罚
以多打少进球
-

得分

1 2 3 F
1 1 5 7
2 1 0 3

事件

 • 进球1 - I Love You (ILY) Esports -
 • 进球2 - Nearbird (NBF) Esports -
 • 进球3 - Nearbird (NBF) Esports -
 • 首先获得2 - Nearbird (NBF) Esports
 • 第一阶段后得分 - 1-2
 • 进球4 - Nearbird (NBF) Esports -
 • 首先获得3 - Nearbird (NBF) Esports
 • 第二阶段后得分 - 2-3
 • 进球5 - I Love You (ILY) Esports -
 • 进球6 - I Love You (ILY) Esports -
 • 进球7 - I Love You (ILY) Esports -
 • 首先获得4 - I Love You (ILY) Esports
 • 进球8 - I Love You (ILY) Esports -
 • 首先获得5 - I Love You (ILY) Esports
 • 进球9 - I Love You (ILY) Esports -
 • 第三阶段后得分 - 7-3
 • 进球10 - I Love You (ILY) Esports -