Primorac科托尔 Primorac科托尔   Jadran Carine Jadran Carine
5 得分 9
48 48
球权%
52 52

得分

1 2 H 4 5 F
1 2 3 2 0 5
3 3 6 2 1 9

事件

 • 第1个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第2个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第3个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第4个进球 - Primorac科托尔
 • 第5个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第6个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第7个进球 - Primorac科托尔
 • 第8个进球 - Primorac科托尔
 • 第9个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第10个进球 - Primorac科托尔
 • 第11个进球 - Primorac科托尔
 • 第12个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第13个进球 - Jadran Herceg Novi
 • 第14个进球 - Jadran Herceg Novi