得分

1 2 3 4 5
Sergey Krivoshey 11 11 5 6 11
Evgeniy Treshchyov 7 4 11 11 5