Team Lem Kem Team Lem Kem   Hyvinkaan Ponteva 女子 Hyvinkaan Ponteva 女子

得分

1 2 3 4 F
19 18 23 22 82
6 27 16 15 64