Robu Kajitani/Kisa Yoshioka 3-6,2-6 Yuka Hosoki/Eri Shimizu 2023-05-26 04:30

体育场: Court 12 : 27 Ground: Grass

Robu Kajitani/Kisa Yoshioka   Yuka Hosoki/Eri Shimizu
0 发球得分 1
3 双发失误 1
51 51
%首次发球得分
63 63
67 67
破发成功率
38 38

事件

 • 赛局 1 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu - 以15分保住发球局
 • 赛局2 - Robu Kajitani/Kisa Yoshioka发球局以对手15分而获胜
 • 赛局3 - Robu Kajitani/Kisa Yoshioka接发球局以对手15分而获胜
 • 赛局4 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu接发球局以对手40分而获胜
 • 赛局5 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局6 - Robu Kajitani/Kisa Yoshioka发球局以对手30分而获胜
 • 赛局 7 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu - 以30分保住发球局
 • 赛局8 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu接发球局以对手30分而获胜
 • 赛局 9 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu - 以15分保住发球局
 • 赛局10 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu接发球局以对手40分而获胜
 • 赛局 11 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu - 以15分保住发球局
 • 赛局12 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu接发球局以对手30分而获胜
 • 赛局 13 - Yuka Hosoki/Eri Shimizu - 以40分保住发球局
 • 赛局14 - Robu Kajitani/Kisa Yoshioka发球局以对手15分而获胜
 • Game 15 - Kajitani/Yoshioka - breaks to 40
 • Game 16 - Hosoki/Shimizu - breaks to 30
 • Game 17 - Hosoki/Shimizu - holds to 15